Üdvözlöm a mérhető növekedés, a munkajogi átvilágításon alapuló tréningek honlapján!
10:00-12:00
szerda / csütörtök
1027 Budapest
Horváth u. 14-24.
+3630 756 06 34
info@merheto-novekedes.hu
slide_MN

A piac valamennyi szereplőjét érintő

munkajog szabályok változásai

meghívó

kapcsolat

slide_new

Elsőként a piacon

munkajogi átvilágításon alapuló tréningek

kapcsolat

meghívó

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató meghatározza Dr. Tengely Éva (Adatkezelő) által vezetett adatbázisok használatának törvényes rendjét, lehetővé teszi, hogy az érintettek személyes adataik kezelésének körülményeit megismerjék, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését biztosítva, egyben tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról.

Az irányadó jogszabályoknak megfelelően az adatokat bizalmasan kezeljük, azokat annak érdekében használjuk, hogy a legszínvonalasabb szolgáltatást kaphassák ügyfeleink, a megadott telefonszám és email cím elérhetőségen keressük meg ügyfeleinket. Ezen listákról lehetőség van bármikor leiratkozni, és bármikor kérhető az adatok törlése az adatbázisokból. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetést nem rögzítjük.

Az érintettek bármikor írásban tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezelésének mikéntjéről, hozzájárulásuk visszavonását, törlési-, módosítási igényüket bejelenthetik az alábbi elérhetőségeken:

+36-30-756-05-34

dr.tengely.eva@merheto-novekedes.hu

Az adattörlés egyetlen korlátja Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége. A www.merheto-novekedes.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog dr. Tengely Évát illeti.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az adatkezelés az érintettek önkéntes előzetes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján történik. Hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, a felhasználás módjáról. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azokat az eseteket, amelyekben jogszabályi követelményeknek való megfelelés okán folytatódik az adatkezelés (ebben az esetben érintett tájékoztatást kap az adatok további kezeléséről).

Az Adatkezelő szolgáltatása során  végzett adatkezelések:

Elektronikus levélben történő kapcsolattartás

Az üzleti életben használható gyakorlati tanácsokat, esettanulmányokat, összefoglalókat, módszertant küldünk, ismertetünk.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: ismeretanyag e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: nincs

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Személyes/online konzultáció

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: a konzultációra jelentkező azonosságának megállapítása; időpont, illetve adategyeztetés és szerződési kötelezettség, a konzultáció teljesítése

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Analitika és más oldalakról származó beágyazott tartalmak

A statisztikai adatok alapján nincs személyesen azonosítás. Az analitika (Googley Analytics) célja, hogy mérje az oldal látogatottságát illetve hogy mely tartalmak iránt érdeklődnek a látogatók.

A www.merheto-novekedes.hu honlapon található bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat használhatnak. Ezek adatot gyűjthetnek a látogatókról és sütiket használhatnak, mely adatvédelmi gyakorlatokért nem vállalunk felelősséget. Az erről való értesülés után azonnal eltávolítjuk oldalunkról a jogszabálysértő linkeket.

Az érintett írásbeli megkeresésére tájékoztatást kap a folyamatban lévő adatkezelésről:

– személyes adatok

– adatok kategóriái

– adatkezelés célja

– adatok forrása

– adatok tárolásának időtartama

– azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják

– helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog

– a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása

– jogorvoslat joga.

Adatigénylés esetén a kezelt adatok másolati példányát kapja az érintett.

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a kezelt adatokat:

– jogellenes (jogszabályi felhatalmazás, személyes hozzájárulás hiánya)

– szükségtelen adatkezelés

– hozzájárulás visszavonása

– jogszabályi kötelezettségek okán.

Az adatok törlésének korlátja:

– jogszabályi előírások teljesítése

– a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog

– közérdek

–  igényérvényesítés.

Az érintett hozzájárulását írásban időkorlát nélkül visszavonhatja, ebben az esetben Adatkezelő azonnal és véglegesen törli az érintett adatait. Az adatok törlésének korlátja  jogszabályi kötelezettség vagy jogos érdek védelme. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

  Az adatok tárolása és eljárási szabályok

A beérkező e-mailt, és annak tartalmát jogszabályban meghatározott időtartamban tároljuk, az adatokat papír vagy elektronikus formában Adatkezelő székhelyén köteles őrizni. Informatikai rendszere biztosítja:

– az adatintegritást

– a hitelességet

– rendelkezésre állást, hozzáférést

– a védettséget a jogosulatlan hozzáféréshez.

Az adatkezelés vonatkozásában Adatkezelő feladata a jogosult és csak a jogosult hozzáférésének biztosítása, ezért szerver- és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat használ.

A GDPR 15-22. cikke szerinti kérelemre érintett 30 napon belül írásban tájékoztatást kap az intézkedésekről, további 60 napos határidő irányadó az összetett kérdéseket tartalmazó kérelmek vonatkozásában.

A kérelem megtagadható vagy a kérelem teljesítése egyszeri díj megfizetéséhez köthető:

– ismételt, lényegében változatlan tájékoztatáskérés

– egyértelmű megalapozatlanság esetén

A helyesbítés vagy törlés tényéről az érintetteket tájékoztatjuk.

A tájékoztatás elektronikus formában történik kivéve, ha érintett kifejezett és indokolt kérelmének teljesítése nem okoz indokolatlanul adatkezelői költséget.

Jogorvoslat és kártérítés

Ha bármilyen kifogásolható dolgot észlel, kérjük jelezze a dr.tengely.eva@gmail.com címen.

Jogsérelem esetén a Pp. szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el, panaszkezelésre hatáskörrel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelkezik.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

1530 Budapest, Pf.: 5.

06-1/391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu.

Vagyoni vagy nem vagyoni károkozás esetén a kártérítési kötelezettség abban az esetben áll fenn ha Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelős.

Top