Üdvözlöm a mérhető növekedés, a munkajogi átvilágításon alapuló tréningek honlapján!
10:00-12:00
szerda / csütörtök
1027 Budapest
Horváth u. 14-24.
+3630 756 06 34
info@merheto-novekedes.hu
slide_MN

A piac valamennyi szereplőjét érintő

munkajog szabályok változásai

meghívó

kapcsolat

slide_new

Elsőként a piacon

munkajogi átvilágításon alapuló tréningek

kapcsolat

meghívó

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

     mely a kérdőívet kitöltő (továbbiakban: Felhasználó) elektronikusan megadott személyes adataira érvényes.

1.Az adatkezelő adatai

dr. Tengely Éva

székhelye: 2094 Nagykovácsi, Tücsök utca 17.

telefonos elérhetősége: +36-30-756-06-34

elektronikus elérhetősége: dr.tengely.eva@merheto-novekedes.hu

Az Adatkezelő nem foglalkoztat adatvédelmi tisztviselőt.

2. Az adatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

3. Az adatkezelés célja

szolgáltatás értékesítéséhez használható adatállomány építése

célcsoportok összeállítása

szolgáltatás eredményeinek értékelése.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel a személyes adatokat.

Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megsérti az adatvédelmi szabályokat. A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel. Adatkezelő nem vállal felelősséget a Felhasználó által használt adatvédelmi és biztonsági szabályokért, melyek eltérhetnek jelen az adatvédelmi szabályozástól. Amennyiben Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása a kapcsolattartói adatok rovat kitöltésekor történik meg: név, e-mail cím, telefonszám átadásával.

5. Az adatkezelés időtartama

A kérdőív beérkezését követően 60 napig kezeli az Adatkezelő azoknak a Felhasználóknak a személyes adatait, akik a kérdőív kitöltése után nem veszik igénybe Adatkezelő valamely szolgáltatását. Az Adatkezelő a kérdőív beérkezését követően 30 napon belül felveszi Felhasználóval a kapcsolatot.

Azoknak a Felhasználóknak, akik a kérdőív kitöltése után megrendelik vagy igénybe veszik az Adatkezelő bármely szolgáltatását, a szolgáltatás lejártáig tárolja adatait az Adatkezelő.

Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását a 60. napot megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel során olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőhöz, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6. Az Érintett joga személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

átlátható tájékoztatást kapni az adatainak kezelésével kapcsolatban

rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítése, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítése

rá vonatkozó személyes adatok törlése

az adatkezelés korlátozása

személyes adatai megfelelő formátumban való továbbítása

7. A személyes adatok törlése

Adatkezelő törli a Felhasználó személyes adatait a kérdőív beérkezését követően 60 nappal, amennyiben a Felhasználóval szakmai együttműködés nem jön létre.

Az Adatkezelő törli a Felhasználó személyes adatait, ha a hozzájárulását visszavonja az 5. pontban foglaltak szerint.

Amennyiben a Felhasználó kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli azokat.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel során, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőhöz, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó személyes adatok törlésére intézkedik az Adatkezelő, a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

–          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

–          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

–          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

–          a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság a Felhasználó személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.

8. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő értékesítő munkatársa, feladata ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerheti meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

9. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 11. pontban megnevezett adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

10. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó kérésére a szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra – vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Más célból az Adatfeldolgozót nem vesz igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségeik:

Cég név: Sigmanet Kft.

Cím:  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefonszám: +36-20-388-70-38

E-mail: info@sigmanet.hu

Honlap: http://sigmanet.hu

Cég név: Google LLC

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatvédelmi információk: https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

Az Adatkezelő más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

12. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről a Felhasználót tájékoztatja.

A Felhasználó az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

13. Titoktartás

Az Adatkezelő üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

14. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 10. pontban megjelölt Adatfeldolgozó által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

15. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.

 

Top